Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

drBarbara.pl

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Poznań, ul. Obornicka 330 , NIP: 7792414843, tel. +48.883 000 844, adres email: sklep@drbarbara.pl.
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 • 2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

 • 3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

  4. Płatności za pomocą kanałów płatności online (przelew elektroniczny) obsługuje operator PayU.pl 

  5. Płatności za pomocą kart kredytowych obsługuje operator PayU.pl 

 

 • 4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 • 5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
 6. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 7. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 8. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 9. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 10. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 11. dostarczania prasy;
 12. usług w zakresie gier hazardowych.

 

 • 7

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 • 8

Odpowiedzialność za użytkowanie aplikacji. 

Spółka nie świadczy usług o charakterze medycznym ani paramedycznym, lecz udostępnia e-usługę umożliwiającą Użytkownikowi wprowadzenie, usuwanie i zarządzanie wprowadzonymi przez siebie informacjami w związku z czym Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie udostępnianych przez siebie usług na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty usług medycznych, których korzysta.
2. Spółka oświadcza, a Użytkownik potwierdza (wyraża zgodę), że:
a) Uprawianie sportu (ćwiczeń fizycznych) wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
b) Stosowanie diety oraz treningów fizycznych w ramach użytkowania e- usługi może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania diety oraz planu treningowego, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje, celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia i wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uzyskał zgodę lekarza na udział w prowadzonej przez Spółkę e- usłudze.
c) Z uwagi na charakter świadczonych usług, a także złożoność ludzkiego organizmu Spółka oświadcza, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia Użytkownika podczas wykonywania planów dietetyczno – treningowych oferowanych przez Spółkę w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem lub jakimikolwiek informacjami czy też zaleceniami przekazanymi Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodził od Spółki żadnych roszczeń z tytułu pogorszenia się stanu zdrowia Użytkownika, zaistnienia jakichkolwiek kontuzji przy wykonywaniu planów treningowych, bądź chorób zaistniałych w okresie wykonywania wskazanych w ramach Abonamentu planów dietetycznych i treningowych, powstałych w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek informacji czy też zaleceń przekazanych Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu.
3. Spółka oświadcza, a Użytkownik potwierdza (wyraża zgodę), że w okresie ważności Abonamentu oraz w Okresie Próbnym, uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach e-usługi wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z celem świadczonych na rzecz Użytkownika usług. Materiały przekazane Użytkownikowi, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu: wyświetlanie na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Serwisu, zapisywane wyłącznie w pamięci urządzenia Użytkownika oraz drukowane tylko i wyłącznie celem używania wskazanych materiałów przez Użytkownika.
4. Spółka oświadcza, a Użytkownik wyraża zgodę, że Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. nr 22, poz. 271, ze zm.) uprawnienie do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Serwisu w ramach Abonamentu, przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy.

  

 • 9

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim. 

 

 • 10

Postanowienia końcowe


 1. Spółka zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych ze Spółka.
  2. Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych w szczególności ze zmiana:
  a) Warunków świadczenia usług Serwisu.
  b) Warunków korzystania z usług Serwisu.
  c) Zmian funkcjonalności Serwisu.
  d) Obowiązujących przepisów prawa.
  3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie. Spółka poinformuje dodatkowo Użytkownika o dokonaniu zmian Regulaminu przesyłając stosowna informacje na adres poczty elektronicznej Użytkownika wykorzystywany w ramach korzystania z usług Serwisu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany w Regulaminie.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.
  7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sadu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  8. Spółka i Użytkownik oświadczają, że wszelkie spory wynikłe z korzystania z e-usługi Dr Barbara time to eat healthy będą starali się rozwiązać polubownie. W tym celu obie strony zgadzają się na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Użytkownik wyraża zgodę na wybór mediatora przez Spółkę.
  9. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy na podstawie Regulaminu Dr Barbara time to eat healthy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

 

 • 11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl